Μόνιμα αρνητές!

17 Μαϊ, 2017

“Ερευνάτε τα γραφάς”, είπε ο Χριστός και σίγουρα το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να ερευνήσουμε αυτά που Εκείνος είπε στο πέρασμα Του από τον κόσμο.

Ανοίγοντας λοιπόν το βιβλίο των βιβλίων, την Καινή Διαθήκη, εντελώς στην τύχη έπεσα στο εξής κεφάλαιο:

Κατά Ιωάννην κεφ 10 στιχ. 22 - 42

22 ᾿Εγένετο δὲ τὰ ἐγκαίνια ἐν τοῖς ῾Ιεροσολύμοις, καὶ χειμὼν ἦν·
22 Έγινε τότε η εορτή των Εγκαινίων στα Ιεροσόλυμα. Ήταν χειμώνας

23 καὶ περιεπάτει ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ ἐν τῇ στοᾷ τοῦ Σολομῶντος.

23 και περπατούσε ο Ιησούς στο ναό, στη στοά του Σολομώντα.

24 ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ ᾿Ιουδαῖοι καὶ ἔλεγον αὐτῷ· ἕως πότε τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις; εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, εἰπὲ ἡμῖν παρρησίᾳ.

24 Τον περικύκλωσαν τότε οι Ιουδαίοι και του έλεγαν: «Ως πότε την ψυχή μας θα τη σηκώνεις μετέωρη; Αν εσύ είσαι ο Χριστός, πες το μας με παρρησία».

Σχόλιο: Περιπατούσε ο Χριστός μέσα στο ναό, τον πλησίασαν οι Ιουδαίοι και του είπαν: Μέχρι πότε θα μας έχεις μετέωρους; Αν είσαι ο Μεσσίας δηλαδή ή όχι; Ζητούσαν να τους πει αυτά που ήθελαν ν' ακούσουν! (εδώ βρίσκουμε άλλη μια φορά το ρήμα “αίρω” που σημαίνει “σηκώνω πάνω από”, που ενώ εδώ μεταφράζεται κανονικά, σε άλλα σημεία όχι).

25 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· εἶπον ὑμῖν, καὶ οὐ πιστεύετε· τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου, ταῦτα μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ·

25 Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς: «είπα σ’ εσάς και δεν πιστεύετε. Τα έργα τα οποία εγώ κάνω στο όνομα του Πατέρα μου, αυτά μαρτυρούν για μένα.

26 ἀλλ' ὑμεῖς οὐ πιστεύετε· οὐ γάρ ἐστε ἐκ τῶν προβάτων τῶν ἐμῶν, καθὼς εἶπον ὑμῖν.

26 Αλλά εσείς δεν πιστεύετε, γιατί δεν είστε από τα πρόβατα τα δικά μου.

Σχόλιο: Τους λέει εδώ ο Χριστός ότι “ σας έχω πει, αλλά εσείς δεν τα πιστεύετε και τα έργα τα οποία κάνω στο όνομα του Πατέρα μου και τα οποία μαρτυρούν για μένα”. Τονίζει ο Χριστός ότι αυτά που πράττει τα γνωρίζει και ο Πατέρας. Μήπως για να τους δείξει ότι αυτοί έχουν άλλον πατέρα; Γι' αυτό άλλωστε ζορίζονται στο να δεχτούν αυτά που λέει; Στο στίχο 26 αυτό γίνεται σαφές, αφού τους λέει πεντακάθαρα ότι δεν είναι δικά του πρόβατα!


27 τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς μου ἀκούει, κἀγὼ γινώσκω αὐτά, καὶ ἀκολουθοῦσί μοι,

27 Τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου, κι εγώ τα γνωρίζω και με ακολουθούν.

28 κἀγὼ ζωὴν αἰώνιον δίδωμι αὐτοῖς, καὶ οὐ μὴ ἀπόλωνται εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ οὐχ ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός μου.

28 Κι εγώ τους δίνω ζωή αιώνια και δε θα χαθούν στον αιώνα και δε θα τα αρπάξει κανείς από το χέρι μου.

29 ὁ πατήρ μου, ὃς δέδωκέ μοι, μείζων πάντων ἐστί, καὶ οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ πατρός μου.

29 Ο Πατέρας μου, που μου τα έχει δώσει, είναι μεγαλύτερος από όλους, και κανείς δε δύναται να τα αρπάζει από το χέρι του Πατέρα.

30 ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν.

30 Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα».

Σχόλιο: Ξανά εδώ ο Χριστός λέει ότι τα δικά του πρόβατα, οι δικοί του άνθρωποι δηλαδή τον γνωρίζουν και τον ακολουθούν και ακούνε τα λόγια Του, και Εκείνος τους γνωρίζει. Και ότι θα τους δώσει αιώνια ζωή ( που σίγουρα δεν είναι σε αυτόν τον κόσμο, αφού εδώ όλα έχουν αρχή και τέλος, κάποια στιγμή όλα τελειώνουν με το θάνατο) και ότι κανείς δεν μπορεί να τους πάρει από το χέρι Του. Και είναι δοσμένα από τον Πατέρα και Εκείνος είναι ένα με τον Πατέρα. Τονίζει πάλι ο Χριστός το ίδιο πράγμα, δεν ήξερε τι έλεγε ο Χριστός; Ή επειδή ο Χριστός γνώριζε ότι οι Εβραίοι έχουν άλλον για πατέρα;

31 ᾿Εβάστασαν οὖν πάλιν λίθους οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἵνα λιθάσωσιν αὐτόν.

31 Βάσταξαν πάλι λίθους οι Ιουδαίοι, για να τον λιθοβολήσουν.

Σχόλιο: Μάλιστα, εδώ οι Εβραίοι αρχίζουν πάλι τις μαγκιές!!! Απόδειξη ότι σε άλλον θεό πιστεύουν. Είδε κανείς πουθενά στη διδασκαλία Του, ο Χριστός να μιλάει για λιθοβολισμό; Αυτές οι τακτικές είναι καθαρά του Γιαχβέ, αυτές ήξεραν οι άνθρωποι, αυτές χρησιμοποιούσαν! Ο Μωσαϊκός Νόμος αυτά λέει, το έχουμε δει σε πολλά σημεία κατά καιρούς!


32 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· πολλὰ καλὰ ἔργα ἔδειξα ὑμῖν ἐκ τοῦ πατρός μου· διὰ ποῖον αὐτῶν ἔργον λιθάζετέ με;

32 Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Πολλά έργα καλά σας έδειξα από τον Πατέρα. Για ποιο έργο από αυτά με λιθοβολείτε;»

33 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ ᾿Ιουδαῖοι λέγοντες· περὶ καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζομέν σε, ἀλλὰ περὶ βλασφημίας, καὶ ὅτι σὺ ἄνθρωπος ὢν ποιεῖς σεαυτὸν Θεόν.

33 Του αποκρίθηκαν οι Ιουδαίοι: «Για καλό έργο δε σε λιθοβολούμε, αλλά για βλαστήμια, και γιατί εσύ, ενώ είσαι άνθρωπος, κάνεις τον εαυτό σου Θεό».

Σχόλιο: Οι Εβραίοι είχαν κατά νου, ότι ο Μεσσίας τους θα είναι εκ του κόσμου αυτού, και ότι θα τους έκανε αφεντικά εδώ, άλλωστε έτσι τους είχε τάξει ο Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης. Άλλη μια απόδειξη ότι οι Εβραίοι σε αντίθεση με τους Έλληνες δεν είχαν ιδέα ότι θα ενσαρκωθεί ο Θεός ο ίδιος και ότι οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης δεν μιλούσαν για τον ερχομό του Χριστού!!!


34 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· οὐκ ἔστι γεγραμμένον ἐν τῷ νόμῳ ὑμῶν, ἐγὼ εἶπα, θεοί ἐστε;

34 Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Δεν είναι γραμμένο στο νόμο σας: Εγώ είπα, είστε θεοί;

35 εἰ ἐκείνους εἶπε θεούς, πρὸς οὓς ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἐγένετο, καὶ οὐ δύναται λυθῆναι ἡ γραφή,

35 Αν εκείνους είπε θεούς προς τους οποίους ήρθε ο λόγος του Θεού και δε μπορεί να καταλυθεί η Γραφή

36 ὃν ὁ πατὴρ ἡγίασε καὶ ἀπέστειλεν εἰς τὸν κόσμον, ὑμεῖς λέγετε ὅτι βλασφημεῖς, ὅτι εἶπον, υἱὸς τοῦ Θεοῦ εἰμι;

36 σ’ αυτόν που ο Πατέρας αγίασε και απέστειλε στον κόσμο, εσείς του λέτε, “βλαστημάς”, επειδή είπα: “Είμαι Υιός του Θεού”;

37 εἰ οὐ ποιῶ τὰ ἔργα τοῦ πατρός μου, μὴ πιστεύετέ μοι·

37 Αν δεν κάνω τα έργα του Πατέρα μου, μη με πιστεύετε.

38 εἰ δὲ ποιῶ, κἂν ἐμοὶ μὴ πιστεύητε, τοῖς ἔργοις πιστεύσατε, ἵνα γνῶτε καὶ πιστεύσητε ὅτι ἐν ἐμοὶ ὁ πατὴρ κἀγὼ ἐν αὐτῷ.

38 Αν όμως τα κάνω, κι αν σ’ εμένα δεν πιστεύετε, εξαιτίας των έργων να πιστεύετε, για να γνωρίσετε και να γνωρίζετε συνεχώς ότι μέσα μου είναι ο Πατέρας κι εγώ μέσα στον Πατέρα».

39 Εζήτουν οὖν πάλιν πιάσαι αὐτόν· καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν.

39 Ζητούσαν λοιπόν πάλι να τον πιάσουν. αλλά ξέφυγε από τα χέρια τους.

Σχόλιο: Εδώ πάλι τους ξαναλέει ότι τα έργα του Πατέρα κάνει και ότι είναι απεσταλμένος Του, αλλά οι Εβραίοι συνεχίζουν στο ίδιο μοτίβο, τους ήταν κάτι ξένο αυτό που έβλεπαν μπροστά τους, δεν είχαν σχέση με τον Χριστό, δεν τους άγγιζαν τα λόγια του Χριστού. Άλλοι Πίστευαν αμέσως, αυτοί γιατί όχι;;; Βλέπετε ο Χριστός δεν έταζε πλούτη και δόξα στον κόσμο αλλά αληθινή ζωή στην δική του Βασιλεία των Ουρανών!!! Στον πραγματικό κόσμο!!!

Άντε πάλι οι πέτρες και οι λιθοβολισμοί...

40 Καὶ ἀπῆλθε πάλιν πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, εἰς τὸν τόπον ὅπου ἦν ᾿Ιωάννης τὸ πρῶτον βαπτίζων, καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ.

40 Και πήγε πάλι πέρα από τον Ιορδάνη, στον τόπο όπου ήταν ο Ιωάννης πρώτα και βάφτιζε, και έμεινε εκεί.

41 καὶ πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον ὅτι ᾿Ιωάννης μὲν σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν, πάντα δὲ ὅσα εἶπεν ᾿Ιωάννης περὶ τούτου, ἀληθῆ ἦν.

41 Τότε πολλοί ήρθαν προς αυτόν και έλεγαν: «Αφενός ο Ιωάννης δεν έκανε κανένα θαυματουργικό σημείο, αφετέρου όλα όσα είπε ο Ιωάννης γι’ αυτόν ήταν αληθινά».

42 καὶ ἐπίστευσαν πολλοὶ ἐκεῖ εἰς αὐτόν.

42 Και πολλοί πίστεψαν σ’ αυτόν εκεί.

 Σχόλιο: Σηκώθηκε και έφυγε από κει ο Χριστός και πήγε πέρα από τον Ιορδάνη ποταμό, εκεί που δίδασκε και βάπτιζε ο Ιωάννης, και εκεί ήρθε πάλι κατά περίεργο τρόπο κόσμος πολύς και άκουγε και πίστευε στα λόγια Του. Όλοι άκουγαν εκτός των Εβραίων !!!

Έχουμε λοιπόν, για ακόμα μια φορά, κάτι εντελώς παράδοξο. Ενώ ο κόσμος όλος έτρεχε και έψαχνε να βρει τον Χριστό για να ακούσει αυτά που θα πει, οι Εβραίοι σε κάθε ευκαιρία που είχαν ήταν εντελώς αρνητικοί. Αυτό φαντάζει σαν ανέκδοτο .Δεν είχαν ούτε μια σπιθαμή υπομονής να ακούσουν; Όχι βέβαια!!! Απλά οι άνθρωποι πίστευαν και πιστεύουν σε διαφορετικό θεό, με άλλες αρχές και άλλη ιδεολογία...και δικαίωμα τους, και μπράβο τους!!!

Αυτό που ενοχλεί είναι γιατί εμείς να έχουμε με το ζόρι την ιδεολογία αυτή ως ιερή;;;

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δημοσθένη Λιακόπουλο που μας έχει μάθει να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο με απλότητα και καθαρό μάτι, χωρίς ερμηνείες μεγαλοθεολόγων, χωρίς ποταμούς δακρύων, χωρίςσυντριβές καρδιάς κτλ. Μόνο δυνατά και Ελληνικά!!!

Ο Πολεμιστής Της Ειμαρμένης

loading...
loading...