Ο "συμβολαιογράφος" Γιαχβέ και η κληρονομιά του Σελαφχάδ

05 Δεκ, 2017

Στο τέταρτο βιβλίο της Πεντατεύχου, τους "Αριθμούς",

στην αρχή του κεφαλαίου 27 γίνεται λόγος για την διανομή της κληρονομιάς του Σελαφχάδ.

Συγκεκριμένα μετά τον θάνατο του Σελαφχάδ, οι πέντε κόρες του παρουσιάστηκαν μπροστά στον Μωυσή, τον ιερέα Ελεάζαρ, στους αρχηγούς και στην ισραηλιτική κοινότητα στην είσοδο της σκηνής του Μαρτυρίου λέγοντας:

 Αρ. 27,3    ὁ πατὴρ ἡμῶν ἀπέθανεν ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ αὐτὸς οὐκ ἦν ἐν μέσῳ τῆς συναγωγῆς τῆς ἐπισυστάσης ἔναντι Κυρίου ἐν τῇ συναγωγῇ Κορέ, ὅτι δι᾿ ἁμαρτίαν αὐτοῦ ἀπέθανε, καὶ υἱοὶ οὐκ ἐγένοντο αὐτῷ· μὴ ἐξαλειφθήτω τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς ἡμῶν ἐκ μέσου τοῦ δήμου αὐτοῦ, ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷ υἱός· δότε ἡμῖν κατάσχεσιν ἐν μέσῳ ἀδελφῶν πατρὸς ἡμῶν.

 Αρ. 27,3    ο πατέρας μας πέθανε στην έρημο, χωρίς να αφήσει γιο. Δεν ανήκε στην ομάδα του Κορέ που επαναστάτησε εναντίον του Κυρίου, αλλά πέθανε εξαιτίας μιας δικής του αμαρτίας. Γιατί όμως να εξαλειφθεί το όνομα του πατέρα μας από τη συγγένειά του; Επειδή δεν είχε γιο; Δώσε σε εμάς το μερίδιο, όπως έδωσες και στους αδερφούς του πατέρα μας.

 Αρ. 27,4     καὶ προσήγαγε Μωυσῆς τὴν κρίσιν αὐτῶν ἔναντι Κυρίου.

 Αρ. 27,4     ο Μωυσής έφερε την υπόθεση αυτή ενώπιον του Κυρίου.

 Αρ. 27,5     καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων·

 Αρ. 27,5     Ο Κύριος μίλησε προς τον Μωυσή και είπε·

 Αρ. 27,6     ὀρθῶς θυγατέρες Σαλπαὰδ λελαλήκασι· δόμα δώσεις αὐταῖς κατάσχεσιν κληρονομίας ἐν μέσῳ ἀδελφῶν πατρὸς αὐτῶν καὶ περιθήσεις τὸν κλῆρον τοῦ πατρὸς αὐτῶν αὐταῖς.

 Αρ. 27,6     “Ορθώς μίλησαν οι θυγατέρες του Σελαφχάδ. Θα δώσεις, ως ιδιοκτησία τους, κληρονομιά σε αυτές μεταξύ των αδελφών του πατέρα τους και θα μεταβιβάσεις σε αυτές το κληρονομικό μερίδιο, που δικαιούταν ο πατέρας τους.

 Αρ. 27,7     καὶ τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ λαλήσεις λέγων·

 Αρ. 27,7     Στους δε Ισραηλίτες θα πεις τα εξής·

 Αρ. 27,8     ἄνθρωπος ἐὰν ἀποθάνῃ καὶ υἱὸς μὴ ᾖ αὐτῷ, περιθήσετε τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ·

 Αρ. 27,8     Εάν ένας άνθρωπος πεθάνει, και δεν έχει αποκτήσει υιό, η κληρονομία του θα περιέλθει  στην θυγατέρα του.

 Αρ. 27,9      ἐὰν δὲ μὴ ᾖ θυγάτηρ αὐτῷ, δώσετε τὴν κληρονομίαν τῷ ἀδελφῷ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ·

 Αρ. 27,9      Εάν όμως δεν έχει αυτός θυγατέρα, θα δώσετε την κληρονομιά στον αδελφό του αποθανόντος πατρός.

 Αρ. 27,10    ἐὰν δὲ μὴ ὦσιν αὐτῷ ἀδελφοί, δώσετε τὴν κληρονομίαν τῷ ἀδελφῷ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ·

 Αρ. 27,10    Εάν αυτός δεν έχει αδελφούς, θα δώσετε την κληρονομιά στον αδελφό του πατρός του, τον θείο του.

 Αρ. 27,11    ἐὰν δὲ μὴ ὦσιν ἀδελφοὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, δώσετε τὴν κληρονομίαν τῷ οἰκείῳ τῷ ἔγγιστα αὐτοῦ ἐκ τῆς φυλῆς αὐτοῦ κληρονομῆσαι τὰ αὐτοῦ. καὶ ἔσται τοῦτο τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ δικαίωμα κρίσεως, καθὰ συνέταξε Κύριος τῷ Μωυσῇ.

 Αρ. 27,11     Εάν δε δεν υπάρχουν αδελφοί του πατρός του, θα δώσετε την κληρονομιά στον πλησιέστερο συγγενή εκ της φυλής του, για να παραλάβει αυτός την κληρονομιά εκείνου”. Αυτό θα είναι για τους Ισραηλίτες το κληρονομικό δίκαιο, σύμφωνα με την εντολήν που έδωσε ο Κύριος στον Μωυσή.

 Συμβολαιογράφος λοιπόν ο Γιαχβέ!

Ωστόσο ο αληθινός Θεός, ο Ιησούς Χριστός, τον οποίο οι "εβραιο-λάγνοι" λανθασμένα ταυτίζουν με τον Γιαχβέ-Σατανά, κληρονομιές και πλούτη δεν μοιράζει ...

 Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 12, στίχοι 13-15:

 Λουκ. 12,13    Εἶπε δέ τις αὐτῷ ἐκ τοῦ ὄχλου· διδάσκαλε, εἰπὲ τῷ ἀδελφῷ μου μερίσασθαι τὴν κληρονομίαν μετ᾿ ἐμοῦ.

 Λουκ. 12,13    Καποιος δε από τον λαόν του είπε· “διδάσκαλε, πες στον αδελφόν μου να μοιρασθεί με εμένα την κληρονομιά”.

 Λουκ. 12,14     ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· ἄνθρωπε, τίς με κατέστησε δικαστὴν ἢ μεριστὴν ἐφ᾿ ὑμᾶς;

 Λουκ. 12,14     Ο Ιησούς όμως του είπε· “άνθρωπε, ποιός με έκανε δικαστήν μεταξύ σας ή μοιραστήν;”  

 Λουκ. 12,15     εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· ὁρᾶτε καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ πάσης πλεονεξίας· ὅτι οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ ἡ ζωὴ αὐτοῦ ἐστιν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ.

 Λουκ. 12,15     Είπε δε τότε ο Κύριος προς αυτούς, που τον άκουσαν· “προσέχετε και προφυλάσσεσθε από κάθε πλεονεξία, διότι η ζωή του ανθρώπου δεν εξαρτάται και δεν διατηρείται από τα πολλά πλούτη και τα υπάρχοντα αυτού”.

   Άλλο ένα επιχείρημα - γυαλόχαρτο ενάντια στους οπαδούς της αίρεσης του Μωσαϊκού Νόμου, τους εβραιο-χριστιανούς. 

 +++ IC XC NIKA +++

 
Ajax Dragonkiller

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2017 22:40
loading...
loading...