Όροι χρήσης

Βασική αρχή: Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα  διαδικτυακό τόπο, συνιστά έμπρακτη αποδοχή των όρων χρήσης του.
(1) Ο παρών διαδικτυακός τόπος (http://www.prisonplanet.gr) χρησιμοποιείται από την εταιρία με την επωνυμία «ΑΤΑΡΒΕΑ ΕΠΕ», (εφεξής, ΕΤΑΙΡΕΙΑ), η οποία προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους παρακάτω όρους χρήσης. Ο Πελάτης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και χρήστης/επισκέπτης των ιστοσελίδων αυτού του διαδικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων/υπηρεσιών του μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.
(2) Τα δικαιώματα επί του περιεχομένου (λ.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) αυτού του διαδικτυακού τόπου προστατεύονται από Ελληνικούς, Κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής/διανοητικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου αυστηρά για προσωπική, μη εμπορική δηλ. μη κερδοσκοπική, χρήση.
(3) Λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων για προϊόντα ή υπηρεσίες τους, συνιστούν δικαιώματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων. Η εμφάνισή τους στο διαδικτυακό τόπο δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων, όλο το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική/διανοητική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα ή κατατεθειμένα σήματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει συνολικά ή μερικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο Πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο συνολικά ή μερικά το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, «φόρτωση», ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνον κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
(4) Ο δημιουργός έργου που συνιστά περιεχόμενο μέρος ή εισφέρεται για χρήση του έργου στον παρόντα διαδικτυακό τόπο παραχωρεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, χωρίς πληρωμή (πνευματικών) δικαιωμάτων, μη αποκλειστική, διαρκή (για τη διάρκεια προστασίας των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας) άδεια να ασκεί τα δικαιώματα στo έργο, όπως κατωτέρω: 1. Να αναπαράγει το έργο, να ενσωματώνει το έργο σε ένα ή περισσότερα συλλογικά έργα και να αναπαράγει το έργο ως ενσωματωμένο σε συλλογικά έργα. 2. Να δημιουργεί και αναπαράγει παράγωγα έργα. 3. Να διανέμει αντίγραφα ή ηχητικές εγγραφές, να παρουσιάζει στο κοινό και να εκτελεί δημοσίως μέσω ψηφιακής ηχητικής μετάδοσης το έργο, συμπεριλαμβανομένων και των υλικών ενσωματώσεων σε συλλογικά έργα. 4. Να διανέμει αντίγραφα ή ηχητικές εγγραφές, να παρουσιάζει στο κοινό και να εκτελεί δημοσίως μέσω ψηφιακής ηχητικής μετάδοσης παράγωγα έργα.
(5) Κάθε χρήση έργου γίνεται με την αναφορά στο δημιουργό του, κατά τρόπο που κρίνει σκόπιμο η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
(6) H ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει, όμως, καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις,) τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ» και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή υπονοούμενη, ενώ εξυπακούεται ότι τηρούνται οι εγγυήσεις ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου της συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή/και ποινικής, φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από Πελάτες ή επισκέπτες/χρήστες αυτού του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο αποτελούν μία προσφορά προς τον Πελάτη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, τον επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού τόπου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως συμβουλές ή προτροπές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή ή αποτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.
(7) Στο διαδικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε μορφής, οι οποίες υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο Πελάτης της ΕΤΑΙΡΑΣ και ο επισκέπτης/χρήστης των ιστοσελίδων/υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των ιστοσελίδων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ παρέχεται «ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ» και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης πληροφοριακών δεδομένων (data) των Πελατών της.
(8) Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να παράσχει στους Πελάτες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και στους επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα ψηφοφορίας ή/και δημοσκόπησης πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων ή/και ατόμων που συμμετέχουν στη δημοσκόπηση καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία ή/και δημοσκόπηση. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης αυτών των πληροφοριακών δεδομένων και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θ’ αποτελούν πνευματική της ιδιοκτησία. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία ή/και δημοσκόπηση και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας ή/και δημοσκόπησης. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων σε τέτοιες ψηφοφορίες, δεν αποθηκεύονται από την εταιρεία, αφού γίνονται ανώνυμα.
(9) Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. πάροχους υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδίκτυο), την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των οποίων έχει ο επισκέπτης/χρήστης. Ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επάρκεια του εξοπλισμού του με τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
(10) Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο Πελάτης και ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο Πελάτης και ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν το διαδικτυακό τόπο, να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
(11) Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, για τους οποίους η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς οι Πελάτες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και οι επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αποκτούν πρόσβαση σε αυτές με δική τους ευθύνη. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει υποχρέωση να ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων, ή διαφημιστικών ενδείξεων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει και δεν συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
(12) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των διακομιστών (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.
(13) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου.
(14) Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης ή Πελάτης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Επίσης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν εγγυάται ότι κάθε σχετικός μ’ αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των επισκεπτών/χρηστών ή/και των Πελατών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.
(15) Η επίσκεψη/χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στο διαδικτυακό τόπο, συνιστά έμπρακτη αποδοχή των όρων.
(16) Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και του επισκέπτη/χρήστη ή του Πελάτη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, των ιστοσελίδων και υπηρεσιών της και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας αν δεν εκφράζεται εγγράφως και ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης.
(17) Εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα, οι παρόντες όροι τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους και ο κάθε πελάτης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και χρήστης/επισκέπτης των ιστοσελίδων αυτού του διαδικτυακού τόπου τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα  διαδικτυακό τόπο, συνιστά έμπρακτη αποδοχή των όρων χρήσης του.

(18)Tο prisonplanet.gr δημοσιεύει σχόλια πάνω στο θέμα που αναφέρεται το κάθε άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα την άποψή του, αρκεί να αποφεύγονται οι ύβρεις και οι συκοφαντίες. Η εμφάνιση των σχολίων δεν σημαίνει, ότι το prisonplanet.gr τα υιοθετεί και βέβαια διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει και να μην δημοσιεύει συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια, όπου αυτά εντοπίζονται. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το prisonplanet.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει. Υπενθυμίζεται, ότι στο διαδίκτυο, ανώνυμος πλέον, δεν είναι κανείς.
Συμμετέχουν στη συζήτηση μόνο όσοι έχουν επιβεβαιώσει το email τους στην disqus.com.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δεν συλλέγει κανένα στοιχείο από αυτά που δίνετε στην disqus.com  για να συμμετάσχετε στον σχολιασμό των ειδήσεων και όχι μόνο.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ GDPR

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GDPR

Έχοντας ως βασική προτεραιότητά μας την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, ακολουθούμε τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation) της ΕΕ, που είναι σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018.

Το παρόν site www.prisonplanet.gr δέχεται, αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία σας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα, (σταθερό-κινητό), e-mail, μόνο υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δέχεστε να τα παραχωρήσετε.

Αυτό γίνεται, στο login για το newsletter, με δεδομένο το ότι, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έχει στις δραστηριότητές της τόσο την παροχή υπηρεσιών, όσο και την εμπορία αγαθών, που μπορεί να σας ενδιαφέρουν και η απόκτησή τους, να αποτελεί για εσάς συμφέρουσα συμφωνία.

Για να μπορούμε να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες, προϊόντα  και εξυπηρέτηση, παρακαλούμε ενημερωθείτε και διαμορφώστε το ατομικό σας προφίλ επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, αφού πρώτα διαβάσετε παρακάτω, τι δυνατότητες έχετε με βάσει τον νέο αυτό κανονισμό.

Σκοπός αποθήκευσης και επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Τα δεδομένα τα οποία αναφέρονται παραπάνω, θα χρησιμοποιηθούν για να ενημερωθείτε, με κάποιον από τους υπάρχοντες τρόπους επικοινωνίας (γραπτό μήνυμα, VIBER, e-mail, ενημερωτικό έντυπο, τηλεφωνικά κτλ) για προϊόντα και υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, κατά την διάρκεια προσφορών που μπορεί να αποβούν για εσάς πολύ συμφέρουσες και χρήσιμες. Εφόσον κάνετε οποιαδήποτε συναλλαγή με την ΕΤΑΙΡΊΑ, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα κρατήσει αποθηκευμένα τα στοιχεία σας, για όσο χρονικό διάστημα ορίζει ο νόμος για τις οικονομικές συναλλαγές. Επίσης μπορεί να κληθείτε, να λάβετε εφόσον το επιθυμείτε, υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων, να μετάσχετε σε διαγωνισμούς ή κληρώσεις, για να κερδίσετε προϊόντα ή υπηρεσίες.

Η δική σας πρόσβαση στα δεδομένα σας και η διαχείρισή τους από εσάς

Εφόσον το επιθυμείτε, θα μπορείτε να συνδεθείτε, να κάνετε login δηλαδή και να αλλάξετε τα δεδομένα σας ή να ζητήσετε να τεθούν σε αδράνεια (λήθη) ή και να τα διαγράψετε.

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να κάνετε login, μπορείτε να μας καλέσετε στο 2310 521010 και θα σας βοηθήσουμε στο όποιο πρόβλημα έχετε ή να μας στείλετε e-mail στο [email protected]

Επίσης μπορείτε να έρθετε σε επαφή με την αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη σελίδα www.dpa.gr

Ποια δεδομένα συλλέγουμε

  • Ονοματεπώνυμο
  • Διεύθυνση
  • Τηλεφωνικούς αριθμούς (σταθερό κινητό)
  • e-mail

Προϊόντα  ή υπηρεσίες που θα αγοράσετε από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Που δίνουμε τα δεδομένα σας

  1. Στις κούριερ ή την ταχυδρομική υπηρεσία που τυχόν θα σας παραδώσει προϊόντα
  2. Σε εταιρία παροχής υπηρεσιών (π.χ. ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας, φυσικού αερίου κτλ) με την οποία επιθυμείτε να κάνετε κάποια σύμβαση και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας θα παίξει διαμεσολαβητικό ρόλο.
  3. Σε τυχούσα κρατική αρχή που θα έχει έννομο συμφέρον να τα ζητήσει

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ φροντίζει για την ασφάλεια των δεδομένων σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και η τήρηση του απορρήτου κάθε επαφής σας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς. Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που μας δίνετε στο πλαίσιο της παρούσας δήλωσης χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία και τη διατήρησή τους.