Χρησιμοποιώντας Φως για να ελέγξουμε την επεξεργασία του γονιδιώματος με την CRISPR

photo vid screenshot