Λιακόπουλος: Διαβάστε το μήνυμά μου

Υπήρχε πάντοτε διχόνοια, ανάμεσα σε αυτούς και αυτές που ακολουθούσαν τον Χριστό και παρακολουθούσαν τους λόγους Του. Έτσι κάποια στιγμή…..

Ματθαίος, κεφ. 18

1. Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες· Τίς ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν;

1. Εκείνη την ώρα πήγαν οι μαθητές στον Ιησού λέγοντάς Του. Ποιός επομένως θα είναι ο ανώτερος στην Βασιλεία των Ουρανών;; (από όλους αυτούς που Τον πίστευαν υποτίθεται και ήταν και βέβαιοι οι κουτοί, επειδή Τον άκουγαν, ότι θα πάνε στην Βασιλεία των Ουρανών)

2. καὶ προσκαλεσάμενος ὁ Ἰησοῦς παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ εἶπεν·

2. και αφού φώναξε ο Ιησούς ένα παιδί, το έβαλε να σταθεί ανάμεσα στους μαθητές και είπε.

3. Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.

3. Αλήθεια σας λέω, αν δεν αλλάξετε (μυαλά) και δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε στην Βασιλεία των Ουρανών.

4. ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.

4. όποιος λοιπόν ταπεινώσει τοπν εαυτό του σαν αυτό το παιδί, αυτός θα είναι ο ανώτερος ατην Βασιλεία των Ουρανών.

5. καὶ ὃς ἐὰν δέξηται παιδίον τοιοῦτον ἓν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται

5. και όποιος καταδέχεται κάθε τέτοιο παιδί στο όνομά Μου, εμένα δέχεται.

Αυτά είπε ο αρχηγός της ζωής.

Για το λόγο αυτό και επειδή ζείτε στις μέρες του αρχηγού του Σκότους, κουνήστε το κεφάλι σας και συνέλθετε ταχύτατα, γιατί

Ματθ. κεφ. 20.16 Οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι· πολλοὶ γὰρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.

Ξυπνήστε

ΚΑΙΡΟΣ ΓΑΡ ΟΥΚ ΕΣΤΙ