Υποχρεωτική “ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ” ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ, ακόμη και για τους ασυμπτωματικούς του COVID

Διαβάστε το νόμο βάσει του οποίου, αν σας βρουν με COVID 19 σε τεστ στο νοσοκομείο, ακόμη και αν είστε υγιείς με κανένα σύμπτωμα, αν δεν μένετε στα ανάκτορα του Μπάκινγκχαμ με δικό σας δωμάτιο απομόνωσης στο σπίτι σας, τότε σας “τσιμπάει” το κράτος και παρά τη θέλησή σας σας απομονώνει για 14 μέρες, όπου βολέψει για να μην μεταδώσετε την θανατηφόρα ασθένεια COVID 19.

Έτσι αρχίζει η εκπαίδευση των πολιτών και του κρατικού προσωπικού για το πώς θα απομονώνονται οι άνθρωποι, γιατί έτσι γουστάρει το κράτος και η παγκόσμια διοίκηση.

Αν Θεός να φυλάει, έρθει μια πραγματικά θανατηφόρα και άκρως επικίνδυνη πανδημία, τότε όλη αυτή η εμπειρία θα χρησιμοποιηθεί. Τότε θα χρησιμοποιηθούν και τα στρατόπεδα της F.E.M.A. στις ΗΠΑ, που όλοι αναρωτιούνταν σε τι χρειάζονται.

https://www.youtube.com/watch?v=laHCy7C0n68

Ωστόσο, οι μέθοδοι απομόνωσης και ουσιαστικά κράτησης των πολιτών παρά την θέλησή τους, όπως τώρα με τους μη αρρώστους ασυμπτωματικούς που δεν ασθενούν με COVID 19, θα είναι οι ίδιες με τις μεθόδους απομόνωσης γενικά όποιων διαφωνούν με τις προσταγές του κράτους, που θα τους περιορίζει παραβιάζοντας τις προσωπικές τους ελευθερίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όλοι κουβαλάμε ανέκαθεν ένα σωρό ιούς πάνω μας, αλλά όταν δεν έχουμε συμπτώματα, δεν ήμαστε άρρωστοι. Τώρα γιατί τόση πρεμούρα με τα κόλπα της απομόνωσης;;; Και αν τα ξενοδοχεία δεν φτάνουν;;; Και αν στο προσεχές μέλλον αποφασίσουν οι “ειδικοί”, ότι χρειάζονται πάνω από 14 μέρες καραντίνας;;; Και αν το άτομο που θα πάρουν και θα απομονώσουν για 14 μέρες είναι η μάνα 4 μικρών παιδιών που είναι μόνα στο σπίτι τι θα γίνει;;; Και αν το άτομο που θα μπαγλαρώσουν είναι το άτομο από το οποίο εξαρτάται το τι θα φάει όλη η οικογένεια;;; και αν το άτομο είναι αυτό που κοιτάει κάποιον κατάκοιτο;;;

Τίποτε δεν μετράει, μόνο ο “ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΙΟΣ” (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 59624 – ΦΕΚ 4138/Β/26-9-2020

Μέτρα προσωρινού περιορισμού επιβεβαιωμένων θετικών κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19.


Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 59624

ΦΕΚ 4138/Β/26-9-2020

Μέτρα προσωρινού περιορισμού επιβεβαιωμένων θετικών κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ –

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ –

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και ιδίως των περ. ε και θ της παρ. 1 και την περ. γ και στ της παρ. 4.

β) Των παρ. 1 και 4 του εικοστού τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

γ) Της παρ. 5 του εξηκοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).

δ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

ε) Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

στ) Του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Α’ 159).

ζ) Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Α’ 168).

η) Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

θ) Του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161).

ι) Του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α’ 149).

ια) Του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4).

ιβ) Του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5).

ιγ) Του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10).

ιδ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

ιε) Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155) και

ιστ) Της υπό στοιχεία Υ 44/5.8.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299).

2.Την από 25.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

3.Τη συνδρομή επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος, ενόψει των επιδημιολογικών δεδομένων, που καθιστά αναγκαίο τον προσωρινό περιορισμό προσώπων επιβεβαιωμένων θετικών (ασυμπτωματικών ή με ήπια συμπτώματα) κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, που δεν χρήζουν εισαγωγής σε δημόσιο νοσοκομείο ή περαιτέρω νοσηλείας, σε χώρους φιλοξενίας προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

4.Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.59623/25.9.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1.Τον προσωρινό περιορισμό για δεκατέσσερις (14) ημέρες, επιβεβαιωμένων θετικών κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, των ακόλουθων κατηγοριών:

α) προσώπων που στερούνται μόνιμης κατοικίας στην ελληνική επικράτεια,

β) προσώπων που διαμένουν σε δομές φιλοξενίας και

γ) προσώπων που ανήκουν σε πολυπληθείς οικογένειες και δεν έχουν τη δυνατότητα απομόνωσής τους, τα οποία είναι ασυμπτωματικά και δεν χρήζουν εισαγωγής ή περαιτέρω νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια, κατά τα αναφερόμενα στην από 25.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

2.Το μέτρο της παρ. 1 υλοποιείται σε χώρους φιλοξενίας (καταλύματα απομόνωσης), οι οποίοι ορίζονται με πράξεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και λειτουργούν υπό την εποπτεία και μέριμνα αυτής. Την υγειονομική παρακολούθηση των ανωτέρω συντονίζει και επιμελείται το Υπουργείο Υγείας με τη σύμπραξη του ΕΟΔΥ.

3.Τα αρμόδια όργανα δύνανται, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, να ορίζουν ως χώρο επιβολής του μέτρου της παρ. 1 των επιβεβαιωμένων (ασυμπτωματικών ή με ήπια συμπτώματα) κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 και οποιονδήποτε άλλον εκ των προβλεπόμενων χώρων της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

4.Για την εφαρμογή του περιορισμού της παρ. 1 ο θεράπων ιατρός εκδίδει εξιτήριο, συντάσσοντας σχετικές οδηγίες για το επιβεβαιωμένο θετικό κρούσμα κορωνοϊού COVID-19, που δεν χρήζει εισαγωγής σε δημόσιο νοσοκομείο ή περαιτέρω νοσηλείας και εφόσον εμπίπτει στις κατηγορίες επιβεβαιωμένων θετικών κρουσμάτων της παρ. 1 ενημερώνει το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β), το οποίο αναλαμβάνει το συντονισμό της μεταφοράς του επιβεβαιωμένου θετικού (ασυμπτωματικού ή με ήπια συμπτώματα) κρούσματος σε κατάλυμα απομόνωσης.

5. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν το μέτρο της παρούσας, χωρίς να θίγονται οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής κατά την έννοια της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64) και διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Στις αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου της εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19, σύμφωνα με το άρθρο εικοστό τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, παρέχονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εφαρμογή της παρούσας, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα πρόστιμα εντάσσονται ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974, Α’ 90) στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές».

6.Ο περιορισμός της παρούσας ισχύει για τα επιβεβαιωμένα θετικά (ασυμπτωματικά ή με ήπια συμπτώματα) κρούσματα κορωνοϊού COVID-19 κατά το χρονικό διάστημα από 26.9.2020 έως και 31.12.2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2020