Λιακόπουλος: Ο Biden στέλνει συμβολικά μαζί με τα κανόνια και 144.000 οβίδες, μία κατά κάθε μαχητή του Χριστού – VIDEO

Επειδή βαρέθηκα τις “συμπτώσεις”, πείτε μου ότι αυτός ο σατανόγερος, είπε τυχαία ότι θα στείλει 144.000 οβίδες σαν βοήθεια στα Ορκ. Τόσες, όσοι και οι μαχητές του Χριστού. Μία οβίδα συμβολικά εναντίον του καθενός.

Aποκάλυψη κεφ.14

3 καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο μαθεῖν τὴν ᾠδὴν εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, οἱ ἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς. 4 οὗτοί εἰσιν οἳ μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν· παρθένοι γάρ εἰσιν. οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγῃ.